Zorg voor leerlingen

Passend onderwijs


Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In deze wet wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. De school is er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden.


In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.


Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben.  Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Bij een aantal kinderen zal het volgen van de reguliere leerstof niet (meer) haalbaar of passend zijn. Voor deze kinderen wordt (meestal vanaf groep 6, soms eerder) een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de leerkracht en ouders besproken. Wanneer er voor een leerling extra zorg nodig is buiten de groep kan dit in overleg met ouders en het samenwerkingsverband worden aangevraagd middels een arrangement. Ook hierbij wordt voor de leerling een OPP opgesteld. Bij het traject worden ouders intensief betrokken.

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van ‘Scholen op de Kaart’


Het zorgteam

Op de Bavinckschool zijn twee intern begeleiders aangesteld voor het coördineren van de leerlingenzorg op de Singel en één intern begeleider op de Leonardo afdeling. De intern begeleiders (IB-ers) ondersteunen de leerkrachten in het bieden van passende zorg. Als de leerkracht extra ondersteuning nodig heeft in de begeleiding van uw kind, kunnen onze IB’ers deze ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is gericht op de professionalisering van de leerkracht.

De IB’ers hebben driemaal per jaar een bespreking met de leerkrachten in deze bespreking worden de opbrengsten van het onderwijs besproken en de aangeboden leerstof op groeps- en kindniveau geëvalueerd.

De Bavinckschool beschikt over een orthotheek waar leerkrachten materiaal kunnen vinden voor extra begeleiding van kinderen, zoals bijvoorbeeld hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen en taal, concentratie, sociale vaardigheden en verrijkingsmateriaal, daarnaast hebben wij ook diverse digitale ondersteuningsprogramma’s. Indien nodig kan de IB’er additionele hulpmiddelen verzorgen om het lesgeven in de klas goed te laten verlopen.

Verder kan de IB’er de hulpvraag aan een instantie buiten de school stellen. Hierbij kunt u denken aan de inzet van de OuderKind coach (OK coach) of het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.

Het OndersteuningsTeam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van de BPO, en een OK-coach met op aanvraag de schoolarts of orthopedagoog die betrokken wordt. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder-kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie.

Wanneer het OT een advies gegeven heeft, worden de ouders op de hoogte gesteld.

In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school bespreking zonder toestemming.

Samenwerkingsverband Dordrecht

De Bavinckschool neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen zo dichtbij mogelijk onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV