Waarde(n)vol onderwijs

Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. Wij investeren in kennis en materialen voor de specifieke leer- en ontwikkelvragen van hoogbegaafde kinderen. Ons doel is om alle kinderen passend en waarde(n)vol onderwijs aan te bieden op de reguliere basisschool.


Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. We bieden goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden en zich maximaal kunnen ontwikkelen.


Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen? Op deze website vertellen wij u er meer over. 


Hartelijke groet,


Priscilla van Os-Kok

Directeur Dr. H. Bavinckschool

Visie

We zijn een christelijke school en staan open voor iedereen die onze missie, waarden, normen en regels respecteert. In ons werk laten we ons inspireren door Bijbelverhalen en de christelijke traditie. Hierin is er ruimte voor eigen interpretatie. Betrokkenheid, openheid en respect zijn belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school. Gelijkwaardigheid tussen mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.


Missie

Kinderen komen naar school om zich te ontplooien, om dingen te leren. We bieden een veilige, stabiele leeromgeving waar goed basisonderwijs wordt gegeven met eigentijdse middelen en materialen. Hiermee stimuleren wij de kinderen om goede resultaten te behalen en begeleiden we ze in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen hun talenten binnen hun eigen mogelijkheden en leren respect te hebben voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.

Onze kernwaarden

Betrokken


Uw kind staat centraal. Samen werken we aan het realiseren van hun persoonlijke leerdoelen. We doen dat in een veilige omgeving, op een manier die bij het kind past.

Professioneel


Wij weten wat goed onderwijs inhoudt. Onze mensen zijn onze experts en kunnen met veel deskundige zorg en aandacht uw kind alle benodigde handvatten en kansen aanreiken die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Behulpzaam


Wij begrijpen welke uitdaging de opvoeding van kinderen met zich mee brengt. Daarom helpen we u hierbij, door waar gewenst te adviseren en door kinderen over normen en waarden, respect en solidariteit te leren.

Dichtbij


Wij bevinden ons (vaak letterlijk) bij u om de hoek. We nemen de tijd om u te woord te staan en begrijpen als geen ander waar u als ouder behoefte aan heeft.

Toegewijd


Wij hebben een sterke liefde voor ons vak. Dat zie je terug in hoe wij met onze leerlingen omgaan. Samen met hen gaan we op zoek naar leerroutes en begeleiding die bij het kind passen.

Inclusief denkend


Wij staan open voor alle culturen en achtergronden. Iedereen is gelijk. Respect en solidariteit staan centraal. Iedereen heeft talent, iedereen hoort erbij.

Prestatiegericht


Goede resultaten en prestaties zijn belangrijk bij ons op school. Wij vinden dat onze leerlingen (gemiddeld) minimaal even goed moeten scoren als op vergelijkbare scholen. En daar helpen we ze bij!

Veilige leeromgeving

Veiligheid rondom ons gebouw

Ons besloten speelplein in het hofje achter de Singel heeft een beperkte omvang. Daarom zijn er nooit teveel kinderen tegelijk op het schoolplein. Het plein is voorzien van twee afgedekte zandbakken. Twee keer per jaar wordt het zand ververst. De speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd en voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Ontruimingsoefeningen en noodsituaties

Regelmatig vinden er ontruimingsoefeningen plaats. In principe zijn hiervoor dagen gepland, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen we besluiten om hiervan af te wijken.


Wanneer de school bij een echte noodsituatie (zoals brand) ontruimd is, blijft uw kind bij de meester of juf, zelfs wanneer u al bent gearriveerd. We moeten er namelijk zeker van zijn dat we álle kinderen verzameld hebben. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.

Sociale veiligheid
-

We zijn alert op discriminatie en pesten en willen dit op onze school zoveel mogelijk voorkomen. En als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. Dat geldt ook voor pesten via internet of telefoon. Dus als u daarvan ook maar iets merkt, dan willen wij dat graag horen. Gelukkig komt het niet zo veel voor, maar áls het gebeurt dan zullen we dit heel serieus nemen. We hanteren hierbij ons omgangsprotocol en hebben een pestcoördinator in school (Mirjam de Roon).


Elk schooljaar wordt in alle klassen aandacht besteed aan de omgangsregels. Per twee weken is er schoolbreed een omgangsregel aan de orde die zichtbaar is in de klassen en school.  

In de hogere groepen worden deze samen met de kinderen opgesteld, verwoord en soms  weergegeven als een ‘contract’ wat door de leerlingen wordt ondertekend.


We werken preventief aan signalering van sociaal-emotionele behoeften. We gebruiken hierbij Zien! van Parnassys, een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.

Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media. Ons internetprotocol is daarbij leidend.

Privacy bescherming

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.