Resultaten van ons onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over 


  • de status is van onze onderwijskwaliteit (kwaliteitsontwikkeling: 'Scholen op de kaart')
  • hoe wij de voortgang van leerlingen monitoren ('Leerlingvolgsysteem en rapportage') en vastleggen 
  • hoe onze leerlingen vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren ('Uitstroomgegevens en scores eindtoets')