Praktische zaken

Leerlingadministratie

Aanmelden leerling

U bent van harte welkom op school voor het maken van een afspraak om uw kind aan te melden. De directie staat u graag te woord. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en vertellen we over onze school en ons onderwijs. We laten de school zien en u kunt ons vragen stellen. Er zijn ook inloopochtenden. 


U bent na dit gesprek niet verplicht om uw kind bij ons in te schrijven. Het maken van een schoolkeuze moet zorgvuldig gebeuren en misschien wilt u hier nog iets langer over nadenken. Wel adviseren we om tijdig aan te melden omdat we slechts beperkte capaciteit hebben om nieuwe leerlingen te kunnen plaatsen.


Bij een aanmelding nemen we (na uw toestemming) contact op met eventuele voorschoolse organisaties. Dit is in de gemeente Dordrecht afgesproken door de besturen van de verschillende betrokken organisaties en de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.


Peuterspeelzaal

Soms zijn er wachtlijsten om kinderen op de speelzaal te plaatsen, daarom doet u er goed aan om tijdig aan te melden. Informeer hiernaar bij een van de peuterleidsters. De medewerkers van de speelzaal staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie verschaffen. Aanmelden bij de peuterspeelzaal is geen automatische inschrijving voor de basisschool.

Wennen op school

Kleuters starten op een rustige en natuurlijke manier met hun basisschoolperiode. Zij komen samen met hun ouders voor een kennismakingsmoment met de juf op school. Ze komen vijf keer wennen, als ze 4 jaar zijn komen ze hele dagen naar school. Als het kind een paar weken op school zit vind er een intakegesprek plaats met de leerkracht. 


Oudere kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen de gelegenheid om hun nieuwe school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Van de vorige basisschool krijgen wij een onderwijskundig rapport. Daarin lezen wij o.a. de ontwikkeling van de leerling en de eventuele extra aangeboden hulp. Zo kunnen we snel en soepel inspelen op de verandering van school.

Wijzigingen contactgegevens doorgeven

Bij de aanmelding vragen we u om veel gegevens, die we opnemen in onze administratie. Sommige gegevens zijn van belang voor onszelf, andere gegevens zijn nodig voor de overheid. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om uw opleidingsniveau. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.

De volgende informatie willen we graag tijdig van u hebben:


 • Wijziging van telefoonnummers en extra 06-nummers van u of opa/oma/oppas.
 • Eventuele allergieën en diëten van uw kind
 • Wijziging van gezinssituaties
 • Van welke kinderopvang uw kind gebruik maakt.
 • Problemen die van invloed kunnen zijn op het welzijn en het leren van het kind.
 • Als een kind opgehaald wordt door iemand anders dan we gewend zijn.


Als uw e-mailadres wijzigt kunt u dit zelf aanpassen in uw menu van Schoudercom.nl

Verlofregeling, schoolverzuim en vakanties

Buitengewoon verlof

In geval van een huwelijk, jubileum of een overlijden in de familie kan buitengewoon verlof worden aangevraagd bij de directeur. Doet u dat vooral tijdig. U kunt dit doen via de link op SchouderCom.

Ziek naar huis

Een kind dat ziek is, moet naar huis. Dat is ons uitgangspunt. Wij kunnen namelijk geen medische diagnose stellen en op school de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft. In een voorkomend geval zal een medewerker van de school u bellen en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te komen (laten) halen.

Ziekmelden en schoolverzuim

Indien uw kind door ziekte of andere zaken de lessen moet verzuimen, verzoeken wij u ons daarvan vóór 8:30 uur op de hoogte te stellen. Verzuim zonder geldige reden wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt en wordt gemeld bij het Bureau Leerplicht. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind te laat op school komt door een doktersbezoek of iets dergelijks. Wij verzoeken u in zo’n geval een briefje mee te geven.


Wanneer u uw kind absent wilt melden, kunt u de school bellen of een melding maken via SchouderCom.  

Schoolvakanties en extra vrije dagen

Protocollen

Omgangsprotocol

Om dit protocol te bekijken wordt u doorgelinkt naar Scholen op de kaart.


Lees verder →

Dyslexie en rekenproblemen

Volgens het dyslexieprotocol worden kinderen waarbij het vermoeden van dyslexie bestaat, gescreend. Zo kan het onderwijs voor hen aangepast worden en wordt het leren zo min mogelijk belemmerd. Voor kinderen met ernstige rekenproblemen zal in de toekomst een soortgelijk protocol worden toegepast.

Vertrouwelijke informatie

Ouders die actief zijn binnen de school, zien soms zaken of horen soms ‘interne’ informatie (over personeel, ouders of kinderen) die privacygevoelig is. Daarom geldt voor alle ouders die zich (vrijwillig) inzetten voor de school dat zij in voorkomende gevallen moreel handelen en dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Ouders die zich inzetten voor de school conformeren zich daarmee aan deze afspraak.

Protocol Medisch handelen

Wij hanteren een protocol Medisch handelen op school. Daarin hebben wij beschreven hoe wij omgaan met medicijn-verstrekking en medisch handelen. Ook de richtlijnen voor het aanleveren en bewaren van medicijnen zijn hierin opgenomen, evenals de te volgen procedure als een kind ziek wordt onder schooltijd. Het protocol is op school op te vragen.

Privacy bescherming

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Scholen in het primair onderwijs zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.


Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de bouwcoördinator, directie of met de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.

De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar.

Internetprotocol

Om dit protocol te bekijken wordt u doorgelinkt naar Scholen op de kaart.


Lees verder →

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Dit protocol treedt in werking bij een ernstig incident. Daaronder verstaan we voortdurend, storend agressief of bedreigend gedrag van een leerling, waardoor de veiligheid van de andere leerlingen, het personeel of de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd. Of waardoor het onmogelijk wordt gemaakt de nodige onderwijszorg te bieden, alsmede bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van een leerling. Er worden t.a.v. de leerling drie vormen van maatregelen gehanteerd: time-out, schorsing en verwijdering. Wat betreft gedrag van een ouder is de volgende maatregel van toepassing: ontzegging van de toegang tot de school en het schoolterrein. Het volledige protocol schorsing en verwijdering van leerlingen vindt u op de website van de Bavinckschool.

Kledingprotocol

Stichting H³O hanteert een kledingprotocol voor alle medewerkers en kinderen op alle locaties.

Hoofdluis

Luizen kunnen in elk gezin voorkomen. De aanwezigheid van luizen zegt niets over de hygiëne in een gezin. Hoofdluis komt overal voor en kan overal worden verspreid. Dus ook op school.


Alle leerlingen worden na elke schoolvakantie door enkele ouders gecontroleerd (zie jaaroverzicht en SchouderCom) Op deze dagen daarom liever geen vlechtjes en gel in het haar van uw kind. Het is op onze school voor iedereen verplicht om hier medewerking aan te verlenen. Als luizen (of neten) zijn geconstateerd bij een kind, worden de ouders van dit kind zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de hoofdluis direct te behandelen (hiervoor is verlof). Het kind mag pas weer op school komen als de behandeling succesvol is afgerond. Als meerdere keren achtereen luizen worden geconstateerd bij dezelfde leerling, kan de school de GGD of andere externe personen/instanties inschakelen.


Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan: 
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Regels en afspraken

Klassenafspraken

In de klassenafspraken wordt het volgende concreet:


 • Iedereen mag mee doen.
 • Wij spreken positief over elkaar.
 • Wij sluiten niemand buiten de groep, niet door te slaan of te schoppen, niet door te schelden of uit te lachen.
 • Iedereen is uniek dus wij gaan uit van de verschillen tussen elkaar.
 • Wij spreken elkaar niet aan op huidskleur, uiterlijk, geloof en kleding.
 • Wij zijn zuinig op elkaar en op elkaars spullen.
 • Zonder toestemming blijven wij van elkaars spullen af en vernielen die niet.
 • Wij geven niemand ergens de schuld van zonder bewijzen.


Daarnaast zijn er afspraken voor de goede orde op school. Die hebben veelal te maken met een juist gebruik van het gebouw en de speelterreinen. Deze afspraken worden met de kinderen besproken.

In samenspraak met de medezeggenschapsraad geldt een verbod voor honden in de school en op het schoolplein.

Gebruik van mobiele telefoon

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Als het nodig is om deze mee naar school te nemen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Echter, in de school en op het schoolplein moet de telefoon onder schooltijd altijd uitgeschakeld zijn (uitgezonderd incidentele afspraken met de groepsleerkracht, bijvoorbeeld in verband met een bijzondere privésituatie).

Kinderen mogen geen audio- en foto/video-opnames maken op school of op het schoolplein met hun mobieltje. Wij adviseren om geen mobiele telefoon mee te nemen naar school als hier geen noodzaak toe is. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging.

Roken

Sigarettenrook veroorzaakt hinder. En roken hoort niet thuis bij een basisschool. Daarom is roken op het schoolplein en in de school verboden.

Tussendoortjes

Het is een goed gebruik dat de kinderen halverwege de ochtend iets eten. Geeft u uw kind daarom een boterham, cracker of stuk fruit mee. Op woe, do en vrijdag eten we me elkaar alleen maar fruit als tussendoortje. Vergeet u dat niet mee te geven op die dagen?

Verjaardagen en traktaties

Ieder kind mag zijn of haar verjaardag natuurlijk in de groep vieren. Er wordt voor uw kind gezongen en hij of zij mag trakteren. Ook mag de jarige met een klasgenootje de klassen rond om de felicitaties van de andere leerkrachten in ontvangst te nemen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u kiest voor een ‘gezonde traktatie’, bijvoorbeeld fruit of groenten.

Auto’s parkeren

Het parkeren van de auto voor de deur is erg lastig en niet gratis. De toezichthouders van de gemeente delen gemakkelijk bekeuringen uit. Uw kind afzetten (kiss & ride) is natuurlijk geen probleem. Beperk mogelijke overlast voor omwonenden en het doorgaande verkeer alstublieft zo veel mogelijk.

Fietsen stallen

De kinderen stallen hun fiets in de fietsenrekken achter de school. Zorg voor een goed (dubbel) slot. Het stallen van fietsen valt altijd onder de eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal. De toegang vanaf de Singel moet op last van de brandweer vrij blijven. Hier mogen geen fietsen worden geparkeerd. Dit geldt tevens voor de vluchtroute aan de achterkant van het terrein. 

Schoolmaterialen

Vanaf groep 3 vragen veel ouders en kinderen zich af welke materialen zij mee naar school kunnen nemen. De school zorgt eenmaal voor een goede pen. Raakt deze kapot of verloren, dan moet men zelf een nieuwe aanschaffen. De schoolpen hoort altijd op school te zijn. De leerlingen mogen zelf voor een etui, gum of liniaal zorgen. In de bovenbouw is een goede schooltas nodig, omdat het huiswerk niet los mag worden meegenomen. In groep 7 en 8 is een agenda nodig, zodat de leerlingen hun huiswerk kunnen noteren. Het is niet de bedoeling dat speelgoed van thuis wordt meegenomen. Dit kan kwijt raken of kapot gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kleuters op de speelgoedochtend of -middag.

Regenkleding

Rubberlaarzen mogen niet in de klaslokalen worden gedragen. Als uw kind op laarzen naar school komt, geeft u hem of haar dan sloffen of schoenen mee, graag voorzien van naam.

Schoolmelk

Een goede ontwikkeling van kinderen en gezonde voeding gaan samen op. Melk (of een ander zuivelproduct) kan hier een verantwoorde bijdrage aan leveren. Campina op School zorgt voor verse gekoelde halfvolle melk of drinkyoghurt. Wij hebben hiervoor een koelkast ter beschikking. Voor een abonnement hoeft als ouder alleen het digitale aanmeldingsformulier in te vullen op de website van Campina op School. Daar kunt u ook alle informatie vinden. 

Verloren spullen

Het is onvoorstelbaar hoeveel kleding in de loop van een schooljaar op school blijft liggen. Gevonden voorwerpen worden verzameld en op een vast punt bewaard. De laatste vrijdag van de maand worden de spullen die er nog liggen naar een goed doel gebracht. 

Nogmaals: voorkom het kwijtraken van spullen door de naam van uw kind in de jassen, tassen, broodtrommels, bekers enz. aan te brengen.

Schoolfoto's

Schoolfoto's

Er worden regelmatig foto’s en videofilmpjes van schoolactiviteiten gemaakt. Dat doen medewerkers, ouders en soms leerlingen of een journalist. Het visuele materiaal kan gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op onze website.

Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zomaar (zonder toestemming) door ouders in de klas of in de school worden gefilmd, ook niet als een kind bijvoorbeeld jarig is. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen. Een uitzondering maken we voor het sinterklaasfeest en de afscheidsavond van groep 8 (min of meer ‘openbaar’ toegankelijke feesten).

Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. De ouderraad coördineert dit. De data hiervoor vindt u in ons jaarrooster en op SchouderCom.

Foto’s op de website

Wanneer u beslist niet wilt dat wij foto’s/filmpjes op onze site plaatsen waarop uw kind staat, dan kunt u dit schriftelijk aan de school kenbaar maken. Dan zullen wij uiteraard ons best doen om hier rekening mee te houden. Zonder bericht gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het schoolbeleid dat wij het delen van beeldmateriaal een belangrijk communicatiemiddel vinden.

Filmen ter observatie

Als school filmen we soms in de groepen om leerling- en leerkrachtinteracties vast te leggen zodat deze met de betreffende leerkracht besproken kunnen worden. We gaan als school altijd vertrouwelijk met dit materiaal om en wanneer we een specifieke leerling met behulp van video willen observeren dan zullen we altijd toestemming van de betreffende ouder hiervoor vragen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. 

Het verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

-        € 2.500,00 bij overlijden

-        € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

-        € 1.000,00 bij geneeskundige kosten

-        € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een spannende periode. Wij vinden het dan ook belangrijk om u en uw kind daar zo goed mogelijk in te begeleiden.


De kinderen worden in de klas geïnformeerd over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Wij raden kinderen en ouders aan om open dagen van de verschillende scholen te bezoeken. Informatie is hierover bij de leerkracht te krijgen en er is veel te vinden op de websites van de scholen.

Oriëntatie en adviesgesprek

Al ruim voor de eindtoets worden de groep 8-kinderen en hun ouders uitgenodigd door de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider) voor een oriëntatie en adviesgesprek over het voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek worden aspecten van het voortgezet onderwijs in het algemeen (en Dordrecht in het bijzonder) belicht en worden wensen, verwachtingen en het advies besproken.

Aanmelden

Is de keus gemaakt, dan stelt de groepsleerkracht een rapport op: het portfolio. Dit moet samen met het aanmeldingsformulier naar de nieuwe school worden gestuurd. U ontvangt het oudergedeelte van het portfolio. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.

De verwijzingsprocedure per maand

April/mei groep 7
Indicatie schooladvies, toegelicht in gesprek met ouders en leerkracht(en).


Oktober groep 8
Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.

November
Op de rapportavond wordt de ontwikkeling besproken. Ze krijgen folders en de VO-gids mee


December
In december krijgen de leerlingen de uitslag van het drempelonderzoek en het voorlopige advies op papier mee.


Januari/februari
Open dagen op het vo. Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de gebouwen en een aantal lessen of informatiestands bekijken. Ouders wordt gevraagd een deel van het dossier in te vullen invullen van de dossiervorming voor het Voortgezet Onderwijs op ‘onderwijstransparant (OT)’.


Februari
De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een schooladviesgesprek met de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en) (wat zien we inde klas en hoe is een kind als persoon) , de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. De keuze wordt in deze maand gemaakt. Voor 1 april moeten de portfolio’s op het VO zijn.


April
Afname centrale eindtoets


Mei/Juni
Uitslag eindtoets, eventueel naar aanleiding hiervan heroverweging schooladvies.
De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten.

Eindtoets

De Bavinckschool neemt de Centrale Eindtoets af, deze wordt op 16, 18 en 18 april 2019 afgenomen. Ongeveer drie weken later volgt de uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de uitstroomgegevens.


Meer informatie over de verplichte eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Schooladvies

De school is verantwoordelijk voor het schooladvies, ouders zijn verantwoordelijk voor de schoolkeuze. Scholen voor voortgezet onderwijs nemen het advies van de basisschool veelal over. 


Aan het einde van groep 7 wordt er een voorlopig voortgezet onderwijs advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op de Cito resultaten en werkhoudings-kind aspecten als:


- Zelfstandigheid

- Doorzettingsvermogen

- Werkhouding

- Taakgerichtheid

- Huiswerkattitude


In december wordt er in groep 8 een voorlopig eindadvies gegeven (n.a.v. Cito/werkhoudings-/leeraspecten en het drempelonderzoek).

In februari groep 8 krijgen de kinderen een definitief advies. Dit advies wordt met ouders en het kind besproken.

Het definitieve advies kan in mei in overleg met ouders worden heroverwogen als blijkt dat op de Centrale eindtoets hoger gescoord is dan het advies dat gegeven is.

Insula College

Binnen Stichting H³O is er ook een school voor voortgezet onderwijs: Het Insula College. Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht met ruim 2500 leerlingen. Verdeeld over drie locaties wordt er onderwijs gegeven op vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.

Het Insula College wil ouders en jongeren graag laten zien wat het karakter en de kwaliteit is van het Insula College en wat ze allemaal doen en organiseren. We hopen dat u zult ontdekken waar we met onze teams hard voor werken. U bent met uw kind van harte welkom op de open dagen in januari en februari. www.insulacollege.nl

Feesten en vieringen, (sport)activiteiten en excursies

Hier treft u een overzicht aan van ons aanbod aan activiteiten. In de loop van het schooljaar worden doorgaans nog extra activiteiten toegevoegd (tegen geringe onkostenvergoeding), zoals schaaklessen, toneellessen, fotograferen en schilderen.

Kerstviering

Ieder jaar vieren we gezamenlijk Kerstfeest. De kerstviering vindt in de late namiddag of in de vroege avond plaats.

Verjaardagen

De verjaardag is voor elk kind een groot feest waar naartoe wordt geleefd. Even in het middelpunt van de belangstelling is dan een goede zaak. Als de ouders dat willen, mag het kind trakteren (een kleine gezonde traktatie). We vieren de verjaardag van de kinderen in de groep, zonder de ouders.


De juffen- en meester-verjaardagen worden 1 keer per jaar gezamenlijk gevierd in eigen klas of bouw. 

Sporten

Elk schooljaar staan diverse sporttoernooien op het programma, waaronder handbal, korfbal, voetbal en schaken. Sporttenues geven wij in bruikleen en hiervoor wordt een borg van € 25,- per tenue gerekend. Wanneer een tenue weer in goede staat wordt ingeleverd ontvangen ouders deze borg retour.

Sinterklaas

Ieder jaar als hij in Nederland is, brengt Sinterklaas samen met een aantal Pieten een bezoekje aan onze school. ‘s Ochtends wordt hij eerst op het schoolplein door ouders en kinderen begroet. Na een welkomstwoord van de directeur zijn Sint en Piet de gehele ochtend op school. De kinderen hebben op deze dag een vrije middag.

Paasviering

De Paasviering vindt ieder jaar plaats op de donderdag voor Pasen. De kinderen vieren dit in de eigen groep met een liturgie en een paasmaaltijd. 

Projecten

Regelmatig maken we gebruik van het Weizigt Natuur- en Milieucentrum.

Alle groepen nemen jaarlijks deel aan de Kinderboekenweek en aan projecten in het kader van leesbeleving. Er worden ook boeken van de openbare bibliotheek geleend.

Op reis

De groepen 3 tot en met 7 gaan jaarlijks gezamenlijk op schoolreis. Wanneer bestemming en kosten bekend zijn, informeren wij de ouders. U moet rekenen op een bedrag van ongeveer 27,50 euro per kind. Wanneer niet tijdig is betaald, kan uw kind helaas niet mee op schoolreis. In dat geval bieden we een alternatief lesprogramma aan op school.

De kleutergroepen gaan op schoolreis naar een speeltuin en blijven wat dichter bij huis.


Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar op schoolkamp. Dit is een zeer intensief en leerzaam kamp waarin veel wordt ondernomen. De kosten voor het schoolkamp bedragen € 85,00. Voor het vervoer is de hulp van ouders noodzakelijk, om hogere kosten te vermijden. De groep 8-kinderen van de Leonardo-afdeling hebben een eigen aangepast kamp.