Adressen en namen van contactpersonen en instanties

Directie

Mw. Priscilla van Os-Kok

Management team

Singel:
Directie + Bouwcoördinatoren

Leonardo:
Directie en
Locatieleider;
Miranda Dorst

Intern begeleider (IB)

IB locatie Singel:
Evelijn Nagtegaal
IB Leonardo:
Annelies Zarate Diaz

Bouwcoördina-toren

Laura Vogel (onderbouw), Daniëlle Ruijgrok (middenbouw),
Iris Roest (bovenbouw), Miranda Dorst (Leonardo)

Conciërge

Jeannet Stuij

Administratie

Laura Vogel

Vertrouwens-personen

Singel: Laura Vogel
Leonardo: Liesbeth van der Ven

Externe vertrouwens-persoon

Mevr. M. E. van Vliet

Postbus 256

3300 AG  Dordrecht

tel: 078-6351243

Kinderopvang

Leonie Bax

Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O:

Leonie Bax,
tel. 078 890 5000

Ouderraad Singel

Jacqueline van Leeuwen
(voorzitter),
Jessica van Brummen (contactpersoon namens schoolteam)

Ouderraad Leonardo

Inge Tiemersma (voorzitter)
Miranda Dorst (contactpersoon namens personeel)

Medezeggen-schapsraad oudergeleding

Annemiek Jongkind,
Doortje Westerduin,
Erika van Nes

Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding

Leontien Boender, Jeannette de Boer,
Jaap van der Stelt

Onze stichting

Stichting H³O

Kolfstraat 120

3311 XL Dordrecht

Postbus 151

3300 AD  Dordrecht

tel: 078-8905000

secretariaat@h3o.nl

www.h3o.nl


Voorzitter van het College van Bestuur:

De heer J. Ramaker.

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

De heer Ir. R.A. van der Wal

Leerplicht

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Postbus 619

3300 AP

078- 6398090

Schoolarts

Linda van den Bent

Careyn jeugdgezondheidszorg: 078- 7111712

L.vandenBent@careyn.nl

Ouder-kind-coach

Ingrid Vissers

06 38 28 73 00

Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

Laan der Verenigde Naties 325

3318 LA Dordrecht